ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

นักข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็น วิธีการในการห้ามผู้ประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล ให้บริการหรือช่วยเหลือการให้บริการรับฝากทรัพย์สินดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากแล้วก็การให้กู้เงิน (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองปกป้องผู้ซื้อขายแล้วก็พสกนิกรจากความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม รวมถึงเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานดูแล กระทั่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายของประชากร

ด้วยเหตุว่ายังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในและต่างชาติ และปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการในต่างประเทศหลายรายที่ประสบเจอกับปัญหาด้านสภาพคล่องจนกระทั่งจำเป็นต้องหยุดให้บริการแล้วก็มีการระงับการถอนทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต.

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสำหรับในการควบคุมดูแล โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลและนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมเงินหรือลงทุนแล้วก็จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงผลตอบแทนดังที่กล่าวผ่านมาแล้วไม่ได้มาจากการนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากหาประโยชน์ (เช่น อาจมาจากงบประมาณผลักดันการค้าขายบริษัทหรือบริษัทในกรุ๊ป ฯลฯ) ก็ตาม ยกเว้นมีลักษณะเป็นการผลักดันวิธีขายตามหลักกฏเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.ห้ามกระทำการโปรโมทหรือชวนคนทั่วๆไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ดังเช่นว่า เป็นหนทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจได้ ฯลฯ

นอกเหนือจากนั้น ก.ล.ต.ยังได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นวิธีการ เกี่ยวกับการแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีแล้วก็การกำหนดค่าการซื้อทรัพย์สินดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างน้อย 5,000 บาท เพื่อแน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การลงทุนแล้วก็การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน แล้วก็สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้ข้อมูลประกอบกิจการตัดสินใจอย่างเพียงพอ